NL   FR

      

Privacy

Website Disclaimer + Privacy (conform aan GDPR/AVG)

Deze website is eigendom van Chiropractie Plus bvba, Zomerloosstraat 29a te 8470 Gistel : ondernemingsnummer 0832.341.459, e-mail : nickacer@telenet.be , tel. : 0032 472 553855.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Chiropractie Plus BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Chiropractie Plus levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Chiropractie Plus de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Chiropractie PLus kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan ude beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links naar andere sites/info inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Chiropractie Plus geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Chiropractie Plus kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Chiropractie Plus verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, kanton Oostende 2 bevoegd.

Privacybeleid : Chiropractie Plus verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Nick Verhulst, office manager Chiropractie Plus via e-mail : maldegem@chiropractieplus.be 

Verwerkingsdoeleinden Chiropractie Plus verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van patiënten voor patiëntendatabeheer (o.a. beheer patiëntendossiers, digitaal agendabeheer, afspraken, e-mailverkeer, verzenden nieuwsbrief met toestemming, klassement,...).
Rechtsgrond(en) van de verwerking Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(d) (noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen)] [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de patiënt steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]
Overmaken aan derden Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de patiënt worden gedeeld met andere vennootschappen (van Chiropractie Plus ) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Chiropractie Plus verbonden zijn of met enige andere partner van Chiropractie Plus ; Chiropractie Plus garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Bewaarperiode De persoonsgegevens verwerkt voor patiëntenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens De patiënt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de patiënt het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de patiënt gevraagd om:
-zelf de instellingen van zijn account aan te passen; en/of-een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: ;
Direct marketing De patiënt heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Klacht  De patiënt beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


Het gebruik van “cookies 

Het inschrijven voor de nieuwsbrieven van Chiropractie Plus gebeurt via een formulier van Mailchimp.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). De Google Analytics cookie is echter niet nodig gezien het IP geanonimiseerd wordt. De website van Chiropractie Plus is louter informatief en er worden dus geen cookies gebruikt.